Bilgilendirme:

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) ile tersane, tekne imal ve çekek yeri olan tesislerinin alması gereken işletme izin belgeleri ve süreleri ile tesisin devri durumunda uygulanacak prosedürlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Kısmi İşletme İzni Belgesi veya İşletme İzni Belgesi Başvurusu Değerlendirme Esaslarında Değişiklik

Bahse konu değişikliklerden ilki, daha önceden beş yıllık süre için verilen tesis işletme belgesinin bundan böyle “en fazla beş yıla kadar” verilebilecek olmasıdır. İlaveten, işletme izin belgesi süresince İdare tarafından kurulacak İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (“İTDK”) tarafından tesisin izin belgesi süresi içinde en az bir defa denetlenmesi ve sonrasında, işletme izin belgesinin liman başkanlığınca vize edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Tesis Devir Başvuruları ve Değerlendirme Esaslarında Değişiklik

Yönetmelik’te yapılan bir diğer değişiklik ise Maliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni verilen ve yatırımı tamamlanmış tesislere ilişkin sahiplik/hisselerin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devri halinde, devralanın kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesini yenilemek için daha önceden sunması gereken belgelere, söz konusu tesiste “mevcut izin süresinin sonuna kadar deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda sorumlu olduğunu kabul eder taahhütname” eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen tesisler bakımından, kısmi işletme izin belgesi veya işletme izin belgesinin tesisin mevcut izin tarihinin sonuna kadar yeniden düzenlenmesi halinde, tesisin devrinden sonra tekrar İTDK tarafından denetim yapılması zorunluluğu öngörülmüştür. Buna göre izin belgesi yenilenen tesisler, 1 yıl içinde veya kalan izin süresinin bundan az olması durumunda süre bitiminde İTDK tarafından tekrar denetlenecektir.

Yaptırım Prosedüründe Değişiklik

Liman başkanlığınca idari para cezası uygulanması öngörülmüş haller haricinde, İTDK tarafından yapılan denetimlerde Yönetmelik hükümlerine uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde uygulanacak prosedür değiştirilmiştir. Bu doğrultuda, eski düzenlemede olduğu gibi, yine tespit edilen uygunsuzluk ve eksikliğin giderilmesi için tesis uyarılacak ve altı ay süre verilecek; ancak bu sürenin sonunda eksikliğin giderilmemesi durumunda tesis faaliyetleri ilave bir süre ve ikinci uyarı verilmeksizin idare tarafından askıya alınacaktır. Tesis faaliyetinin devamına ancak uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmesi akabinde yapılacak değerlendirme neticesinde izin verilebilecektir.

Sürelerde Yapılan Değişiklikler

  • Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin izin belgesi geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • İşletme izin belgelerinde tarih bulunmayan tesisler bakımından izin belgelerinin geçerlilik süresi Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren 5 yıldan 6 yıla uzatılmıştır (28.06.2021).
  • İşletme izin belgelerinde tarih bulunmayan yüzer havuzlar bakımından izin belgelerin geçerlilik süresi Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren 5 yıldan 6 yıla uzatılmıştır (28.06.2021).
  • Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç olmak üzere, 13.02.2009 tarihinden önce faaliyette bulunan tesislerin faaliyet konusuna uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerini İdareye ibraz zorunluluğu 31.12.2021’e kadar uzatılmıştır.
  • İstisnalara yönelik olarak getirilen yeni Geçici Madde 5 ile henüz kısmi işletme belgesi veya işletme belgesi almamış mevcut tesislerde “gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemlerine” ilişkin hizmet bedellerinin 01.07.2021 tarihine kadar alınmayacağı kararlaştırılmıştır.

Değişikliler hakkında sorularınız olması halinde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

(*) Yönetmelik’te yer alan tanım uyarınca “Mevcut Tesis” terimi, 13.02.2009 tarihinden önce inşa, tadilat, bakım-onarım ve çekek faaliyeti yapıldığı belgelenen veya İdareden kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almış tesisi ifade eder.

ETİKETLER

yatırım, finans, gayrimenkul, ticaret, bilgi teknolojileri, e-ticaret, enerji, dava, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, bağımsız denetim, şirketler, esas sözleşme, veri koruma, yönetmelik

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.