Bilgilendirme:

REKABET HUKUKUNDA “DE MİNİMİS” UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

REKABET HUKUKUNDA “DE MİNİMİS” UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okuyucularımızın konuya ilişkin önceki yazımızdan hatırlayacağı üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesinde yapılan değişiklik ile Avrupa Birliği mevzuatında kabul edilen “de minimis” (göz ardı edilebilirlik) prensibine benzer bir düzenleme benimsenmişti. Bu doğrultuda, Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmayabileceği öngörülmüştü. Bu çerçevede, 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16 Mart 2021 tarihli ve 3425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. Tebliğ, yalnızca ileride yapılacak soruşturmalara değil; aynı zamanda yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.

“De Minimis” İstisnası için Belirlenen Eşikler

Tebliğ uyarınca, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere1, Kurul aşağıdaki hallerde rekabetin kayda değer ölçüde kısıtlanmaması nedeniyle soruşturma başlatmamayı seçebilecektir:

i. Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması,

ii. Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmaması.

Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, rakip teşebbüsler açısından geçerli olan %10’luk eşik uygulanacaktır.

Öte yandan, benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağların ilgili pazarın yüzde %50’siden fazlasını kapsaması halinde yukarıda belirtilen eşikler, hem rakipler arasında hem de rakip olmayan teşebbüsler arasında %5 olarak uygulanacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak, anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki paylarının, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca yukarıda belirtilen eşikleri %2’den fazla aşmaması halinde söz konusu anlaşma veya karar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu durumda da ilgili anlaşma veya kararının da “de minimis” uygulaması kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Önemle belirtilmelidir ki yukarıdaki pazar eşiklerinin aşılmaması ilgili anlaşma veya kararın mutlaka soruşturmadan kesin olarak muaf olacağı anlamına gelmemektedir. Tebliğ’de belirlenen eşikler aşılmasa dahi, Kurul soruşturma açmayı tercih edebilir. Öte yandan, anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının yukarıdaki eşikleri aşması da doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmeyecektir.

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için bizimle corporate@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

14054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Rekabet Kurumu, rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlalleri, pazar payı ve ciro eşikleriyle bağlı kalmaksızın soruşturacaktır.

ETİKETLER

yatırım, finans, gayrimenkul, ticaret, bilgi teknolojileri, e-ticaret, enerji, dava, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, bağımsız denetim, şirketler, esas sözleşme, veri koruma, yönetmelik

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.