Bilgilendirme:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINI SINIRLANDIRAN DÜZENLEMENİN İSTİSNALARI BELİRLENDİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINI SINIRLANDIRAN DÜZENLEMENİN İSTİSNALARI BELİRLENDİ

Bu yazı, Kovid-19 sürecine ilişkin yayımladığımız birçok bilgilendirme makalesinden yalnızca biridir. “Koronavirüse Hukuki Bir Bakış” sayfamıza ve diğer makalelerimize ulaşmak için buraya tıklayınız.

17 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı ve öncesinde elde ettikleri kâra ilişkin kâr payı dağıtımının sınırlandırılması hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13. madde eklenmişti. 17 Mayıs 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile geçici 13. maddenin uygulanmasına ilişkin istisnalar belirlendi.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlandırmanın İstisnaları

Aşağıdaki şartları sağlayan sermaye şirketleri, geçici 13. madde kapsamında öngörülen kâr payı dağıtımı sınırlandırmasından istisna tutulmuştur. Fakat istisna kapsamında olunsa dahi kar dağıtımının genel kurulda görüşülebilmesi için toplantı öncesinde Tebliğ’de belirtilen belgelerle Ticaret Bakanlığı’na bir başvuru yapılması ve bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

İstisna Kapsamındaki Şirketler

a. (i) Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma ödeneğinden[1] veya ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteğinden[2] yararlananları istihdam edenler ve (ii) Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar[3] hariç olmak üzere, 120.000 TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan sermaye şirketleri,

b. Dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, pay sahiplerince TTK hükümleri uyarınca başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alan sermaye şirketleri,

c. Pay sahiplerinin ifa etmekle yükümlü oldukları tutarla sınırlı olmak üzere, dağıtımına karar verilen kâr payının kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin nakden ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alan sermaye şirketleri.

[1] 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesine atıf yapılmaktadır.

[2] İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesine atıf yapılmaktadır.

[3] 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20. maddesine atıf yapılmaktadır.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

ETİKETLER

yatırım, gayrimenkul, ticaret, finans, e-ticaret, enerji, icra kabiliyeti, dava, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, şahsi kefalet, esas sözleşme, şirketler, yönetmelik, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.