Bilgilendirme:

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YABANCI KREDİ KURULUŞLARINI DA KAPSAYACAK!

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YABANCI KREDİ KURULUŞLARINI DA KAPSAYACAK!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), ilk olarak 15 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanmış1 olan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yaptı. Yayımlanmasından kısa bir süre sonra Yönetmelik ve Yönetmelik kapsamındaki uygulamalara yabancı bankalardan tepki gelmişti. Sonucunda ise, 21 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de Yönetmelik’te yapılan önemli değişiklikler yayımlandı.2 Aşağıda, Yönetmelik ile çerçevesi çizilen yeniden yapılandırma süreci ile ilgili son değişiklikleri özetlemekteyiz:

Değişiklik öncesi

Yönetmelik, bankaların ve çeşitli kredi kuruluşlarının, borçlulara, geri ödeme yükümlülüklerini ifa edebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam edebilmelerini sağlama amacı ile Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından hazırlanan finansal yapılandıra çerçeve anlaşmasına taraf olabilmelerini öngörmektedir. Söz konusu çerçeve anlaşmaları kapsamında alınabilecek tedbirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

1. Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması,

2. Mevcut kredilerin yenilenmesi,

3. İlave kredi verilmesi,

4. Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağın indirilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi.

Yönetmelik, çerçeve anlaşmaları kapsamında bir borçlu ile yeniden yapılandırmaya ilişkin yapılan bir sözleşmenin (“Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi”), çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan (ancak yeniden yapılandırma sözleşmesini imzalamamış olan) tüm alacaklı kuruluşların alacaklarının yeniden yapılandırılması zorunluluğunu öngörmektedir.

TBB, Yönetmelik ışığında, kendileri tarafından verilen bilgiye göre 19 Eylül 2018 tarihinde kredi kuruluşlarının çoğunluğu tarafından imzalanan bir çerçeve anlaşmayı (PDF formatındadır) hazırlamıştı. Sözleşmenin bu versiyonu TBB’nin sitesi üzerinden de erişilebilir durumdadır.

Değişiklik sonrası

Yönetmelik’te yapılan önemli değişikliklerden biri de bu süreçte yabancı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların rolünün belirlenmesine ilişkindir. Yapılan değişiklikle yeniden yapılandırma anlaşmasını imzalayan diğer yabancı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların talepleri halinde Türkiye’de faaliyet gösteren ve çerçeve anlaşmalarını imzalayan diğer banka ve finansman şirketlerinin rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın, yeniden yapılandırma sürecine dâhil olmaları mümkün kılınmıştır. Değişiklik aynı zamanda, bu katılıma ilişkin usul ve esasların çerçeve anlaşmasıyla düzenleneceğini öngörmektedir. TBB tarafından aldığımız sözlü bilgiye göre, TBB değişiklikler ışığında çerçeve anlaşmayı revize etmiş ve kredi kuruluşlarının imzasına açmış olup, imza sürecinin yakın gelecekte tamamlanması beklenmektedir.

Yönetmelik’te yapılan diğer değişikliklerden bazıları ise aşağıdaki gibidir:

  • Değişikliklerden önce Yönetmelik’ten yararlanabilecek borçlular belirtilmemişken, yeni değişiklik ile Türk bankalarının, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren Sermaye Piyasası kuruluşlarının, sigorta ve reasürans şirketlerinin, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşları kapsam dışında bırakılmıştır.
  • Yönetmelik uyarınca bir borçlunun yeniden yapılandırma süreci kapsamına alınabilmesi, mali durumunun ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şartına bağlıdır. Değişiklik ile madde lafzında revizyon yapılarak borçların ödenmesinin “makul bir süre içerisinde” gerçekleştirilebileceğinin tespit edilmesi şartı getirilmiştir. Makul sürenin ise hangi kriterlere göre belirleneceğine ilişkin bir açıklık bulunmadığından, uygulamada buna ilişkin problemlerin ortaya çıkması beklenebilir.
  • Yönetmelik uyarınca borçluların mali durumunun tespitini yapacak kuruluşların çerçeve anlaşmaları ile belirlenmesi yeterli görülmüş, BDDK tarafından onaylanması kıstası kaldırılmıştır.

Bunların yanı sıra değişiklik ile aşağıda belirtilen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

1. Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri’nin imzalanması ile konu alacaklara ilişkin zamanaşımının kesileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle zamanaşımı kesilmeyecektir.

2. Aynı risk grubuna dâhil borçlular için piyasa faizlerinin altında faiz uygulanması ve ilave finansman sağlanması yasağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçlulara ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen yetkili makamlar dışında kalanlara açıklama yasağını düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik yapılan çerçeve anlaşmanın imza sürecine ilişkin gelişmeler ile TBB tarafından uygulamalara getirilecek açıklamalar takip edilerek okuyucularımızın bilgisine sunulacaktır.

1 15. 08. 2018 tarihinde yayımlanan 30510 numaralı Resmi Gazete

2 21.112018 tarihinde yayımlanan 30602 numaralı Resmi Gazete

ETİKETLER

gayrimenkul, ticaret, yatırım, dava, finans, e-ticaret, enerji, bağımsız denetim, bilgi teknolojileri, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, şirketler, esas sözleşme, yönetmelik, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.