İcra, İflas ve Yeniden Yapılandırma

ErsoyBilgehan, finansal güçlüklerle karşılaşan şirketlere, iflas öncesi ve sonrasına ilişkin, geniş bir yelpazede tavsiye vermekte ve yardımcı olmaktadır. 

Image

Alacaklıları, özellikle bankalar ve yatırım fonlarını, teminatlı veya teminatsız banka kredileri ve diğer borçların yeniden müzakeresi ve yapılandırılmasına ilişkin temsil etmekteyiz. Borsaya kayıtlı şirketler dâhil birçok şirketi de borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin temsil ediyoruz.

Ekibimizin geniş vizyonu, resmi veya gayrı resmi yeniden yapılandırma konularında yaratıcı tavsiyeler geliştirebilmesine olanak sağlamaktadır.

Kurumsal yeniden yapılandırma ve iflasa ilişkin her alanda tavsiye vermekteyiz. Bunlar içerisinde şunlar yer almaktadır:

 • Mahkeme kararlarının icrası
 • Borç vadesinin yenilenmesi, moratoryum ve ibrası
 • Dış borç yatırım takası
 • Covenant waivers
 • Borç verenlerin çıkış stratejileri, ikincil borç takası
 • Borç verenler için iyileştirilmiş teminat paketleri ve diğer iyileştirmeler
 • Finansal durum analizi desteği: Güncel borçların güncel varlıklarla ödenememesi, varlıklar ve borçlar, teminat menfaatleri ve bunların icra edilebilirliği
 • Alacaklı bankaların, senet hamillerinin, kredi sigortacı ve tedarikçilerinin, iflas öncesi yeniden yapılandırma müzakereleri ve sulh yoluyla çözüme yönelik işlemlerinde temsili
 • Kendi ülkesinde iflas sürecinde olan yabancı şirketlerin Türkiye şubelerine tavsiye verilmesi ve bunların Türkiye’de temsili
 • Belgelerin hazırlanması: Uzlaşma protokolü, yeniden yapılandırılmış borç anlaşmaları, kredi belgeleri, alacak ve hisselerin devri, teminat menfaatleri
 • Borç verenlere iflas süreçlerinde tavsiye verilmesi ve bunların temsili
 • Alacak davalarının açılması
 • Yeniden örgütlenme planlarının analizi ve bunların alacaklılara etkisi
 • Tasfiye süreçlerinin takibi
 • İflas sürecini denetleyen mahkeme önünde temsil: Ticaret Mahkemesi ve Yargıtay (alacaklar, alacak uyuşmazlıkları, sözleşmelerin butlanı, varlıkların devri)
 • Borç verenlerin ve yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin davalar

Uzmanlık Alanı İcra, İflas ve Yeniden Yapılandırma Olan Avukatlarımız